Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Personal training en Lifestyle-Coaching bij Mauris®

              

 1. Definities
 2. Algemeen
 3. Aansprakelijkheid
 4. Uitvoering van opdrachten
 5. Abonnementsduur, ontbinding, verhindering
 6. Tarieven
 7. Betalingsvoorwaarden
 8. Overmacht
 9. Geheimhouding
 10. Toepasselijk recht
 11. Gedrag binnen sportschool Aarts Sport Hillegom

Art. 1 – Definities 1.1 Onder Mauris® wordt in deze voorwaarden verstaan: Mauris® eenmanszaak. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Lisserbroek. 1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon die/het samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van diensten door Mauris® een overeenkomst is aangegaan. 1.3 Onder partijen wordt in deze voorwaarden verstaan: de opdrachtgever en Mauris®. 1.4 Onder diensten wordt in deze voorwaarden verstaan: alle diensten waartoe de opdrachtgever Mauris® opdracht heeft gegeven, met betrekking tot personal training en coaching. 1.5 Onder personal training en  coaching wordt in deze voorwaarden verstaan: de dienst die door Mauris® geleverd wordt. 1.6 Onder overeenkomst en opdracht wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen Mauris® en opdrachtgever tot het leveren van diensten en/of zaken door Mauris® ten behoeve van opdrachtgever. 1.7 Onder Aarts Sport Hillegom wordt in deze overeenkomst verstaan: leverancier van diensten 1.8 Onder sportschool wordt in deze voorwaarden verstaan: Een trainingslocatie welke ingericht is voor fysieke Training in 1 op 1 verband Art. 2 – Algemeen 2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Mauris® en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s). 2.2 Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden alleen wanneer deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard. 2.3 Bekendmaking van deze voorwaarden geschiedt door vermelding op het internet en door schriftelijke vermelding door Mauris®. Opdrachtgever krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de voorwaarden in te zien, dan wel op internet, dan wel schriftelijk. 2.4 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze tekst laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben. 2.5 Mauris® is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 57496684 . Art. 3 – Aansprakelijkheid 3.1 Mauris® heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 3.2 Mauris® is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden tijdens het trainen. Opdrachtgever is zich er van bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van Mauris®. 3.3 Mauris® is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van opdrachtgever/derden (waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade waarvoor Mauris® niet verantwoordelijk gehouden kan worden). 3.4 Mauris® heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en opdrachtgever kan Mauris® niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten. Art. 4 – Uitvoering van de opdracht: Personal Training 4.1 Mauris® voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. 4.2 Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Mauris® het recht om (delen van het werk) door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met de opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken. 4.3 Opdrachtgever is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is opdrachtgever verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een arts te raadplegen. 4.4 Opdrachtgever is verplicht geschikte kleding en schoenen te dragen, dit om blessures te voorkomen. Art. 5 – Abonnementsduur, ontbinding en verhindering 5.1 Mauris® werkt, tenzij anders overeengekomen, met een contracttermijn van drie (3) maanden. Binnen deze termijn is de overeenkomst niet opzegbaar. 5.2 Na een contract van drie (3) maanden is het mogelijk om een contract voor onbepaalde tijd af te sluiten. Dit dient opnieuw schriftelijk vastgelegd te worden. 5.3 Indien een contract voor onbepaalde tijd is afgesloten, geldt een opzegtermijn van een kalendermaand. 5.4 Bij verhindering van opdrachtgever dient deze verhindering 24 uur van tevoren te worden gemeld, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. 5.5 Bij een overeengekomen trainingsperiode kan opdrachtgever alleen annuleren met een schriftelijke verklaring van zijn/ haar arts. De training zal op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze binnen drie (3) maanden valt vanaf dagtekening verklaring arts. Restitutie van geld is nimmer mogelijk, tenzij er sprake is van langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het in redelijke wijze succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is. 5.6 De vakanties van de cliënt dienen ruim van te voren te worden aangekondigd. De vakanties van de trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de opdrachtgever en/of trainer op vakantie is. Art. 6 – Tarieven 6.1 Indien partijen schriftelijk niet anders zijn overeengekomen stelt Mauris® zijn tarief vast volgens uurtarief. 6.2 In het tarief van Mauris® zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de door opdrachtgever aan te schaffen extra producten/diensten. 6.3 De tarieven zijn inclusief BTW. 6.4 Mauris® mag per 1 januari van ieder kalenderjaar het tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag Mauris® de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag het contract ontbinden wanneer de jaarlijkse verhoging meer is dan 10%. Hij mag dit niet indien de verhoging voortvloeit uit de wet. 6.5 Mauris® zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief tijdig schriftelijk bekend maken. 6.6 Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de verhoging, kan hij twee weken na kennisgeving er van, de opdracht schriftelijk annuleren. 6.8 Na het uitvoeren van de dienst zal Mauris® een digitale factuur naar de klant sturen via e-mail. Mauris® zal op verzoek van de klant tevens een papieren factuur sturen. 6.7 Mauris® stuurt een klant een betalingsherinnering, waarna de klant een termijn 14 dagen de tijd heeft om alsnog aan zijn verplichting te voldoen. Op deze herinnering staan de aanmaningen vermeld die volgen wanneer er niet op tijd betaald wordt. 6.8 Wanneer er na de betalingsherinnering nog niet binnen de gestelde termijn betaald is, wordt er een aanmaning gestuurd. Deze aanmaning kost de klant 15% van het totaalbedrag van de factuur, met een minumum van €40,- . Deze aanmaning dient binnen 14 dagen betaald te zijn. 6.9 Wanneeer er wederom niet binnen 14 dagen betaald is, wordt er een inassobureau ingeschald. Bijbehorende kosten zijn in dat geval voor de klant. Art. 7 – Betalingsvoorwaarden 7.1 Betaling geschiedt binnen twee weken na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. 7.2 Indien de cliënt niet tijdig betaalt, is Mauris® gerechtigd om de trainingen stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan 7.3 Het bedrag dient te worden overgemaakt op rekeningnummer: NL12INGB0006251163 t.n.v. Mauris Opdam te Lisserbroek o.v.v. het factuurnummer. Art. 8 – Overmacht 8.1 Partijen hoeven hun verplichtingen niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan hun schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt. 8.2 Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte en arbeidsongeschiktheid van de trainer van Mauris® vallen hier ook onder. 8.3 Mauris® biedt bij ziekte van de trainer een alternatief of wordt de overeenkomst met het aantal dagen/weken van de afwezigheid verlengd. 8.4 Mauris® heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen. 8.5 Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 8.6 Is Mauris® op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie als ware het een losse opdracht. Art. 9 – Geheimhouding Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de soort informatie. Art. 10 – Toepasselijk recht Op elke opdracht tussen Mauris® en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd. Art. 11 – Gedrag binnen de sportschool van Aarts Sport Hillegom 11.1 Cliënten van Mauris® welke gebruik maken van de sportschool van Aarts Sport Hillegom dienen zich te houden aan de huisregels en kledingvoorschriften van Aarts Sport Hillegom. De huisregels worden aan elke Mauris® client, voorgaande de begeleidingsperiode, verstrekt en zijn terug te vinden in de kleedkamer en in de regelementen map in de zithoek. 11.2 Eventuele beschadigingen aan eigendommen van de sportschool van Aarts Sport Hillegom, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door de cliënt van Mauris®. 11.3 Tijdens de trainingen, met het oog op de gezondheid en hygiëne, dient de klant schone sportschoenen (welke alleen binnen gedragen worden) te dragen, schone kleding te dragen en een handdoek mee te nemen. 11.4 Het is in de sportschool van Aarts Sport Hillegom niet toegestaan om zelfstandig te trainen zonder begeleiding van een Personal Trainer van Aarts Sport Hillegom of Mauris®. 11.5 Het is in de sportschool van Aarts Sport Hillegom niet toegestaan om aan de apparatuur te zitten zonder toestemming van een Personal Trainer van Aarts Sport Hillegom of Mauris®. 11.6 Het is in de sportschool van Aarts Sport Hillegom niet toegestaan luidruchtig of ander storend gedrag te vertonen wanneer er Personal Training afspraken bezig zijn in de sportschool. 11.7 De sportschool van Aarts Sport Hillegom zal 15 minuten voorafgaande tot 15 minuten na afloop van een trainingssessie geopend zijn. Art. 11 – Levering van producten – Producten worden binnen 14 dagen geleverd. Productbestellingen zijn na betaling definitief. Indien een product niet op voorraad is kan deze niet besteld worden. Producten kunnen niet retour gestuurd worden.